Skip to main content

GDPR / Integritetspolicy

Information angående vår behandling av personuppgifter

Som ett led i vår verksamhet kan Kalasmat i Luleå AB (företaget) komma att behandla dina personuppgifter. Denna information beskriver hur företaget såsom personuppgiftsansvarig, behandlar (d.v.s. samlar in, använder, delar eller på annat sätt hanterar) personuppgifter om dig som är kund, leverantör och arbetssökande.

Med personuppgift avses en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress.

Följande personuppgifter kan komma att behandlas: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer).

För arbetssökanden kan följande personuppgifter komma att behandlas: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), den sökta tjänsten, information som framgår av ditt personliga brev, CV och andra handlingar som du lämnar, samt information om lämnade referenser.

För leverantörer och samarbetspartners kan följande personuppgifter komma att behandlas: namn, titel, arbetsgivare samt kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer).

Företaget behandlar personuppgifter som lämnats eller inhämtats i samband med kundundersökningar, ansökan om jobb eller leverantörskontakter för att kunna fullgöra sina åtaganden.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Företaget kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än då det särskilt överenskommits mellan Företaget och dig.

Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra företagets verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Uppgifter om arbetssökande sparas i 1 år och om leverantörs- och samarbetskontakter 1 år efter att relationen upphört.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på mail, telefon eller post om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.